Monitor Štátu

Ciele projektu

Cieľom projektu je sprístupnenie vybraných údajov o hospodárení verejných organizácií prostredníctvom internetu, z jedného miesta, vzájomne porovnateľným spôsobom a v prehľadnej štruktúre. 

S ohľadom na značný počet a rozsah verejných organizácií na Slovensku (ktorých je viac než 7000), rôznorodosť ich právnych foriem či spektrum zriaďovateľov sme v pilotnej fáze vybrali ucelenú skupinu subjektov – 71 štátnych príspevkových organizácií, o ktorých nám jednotlivé ministerstvá a Úrad vlády SR poskytli informáciu, že aktuálne patria do ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Ministerstvo financií SR a Ministerstvo spravodlivosti SR nie sú zriaďovateľmi žiadnych príspevkových organizácií. 

Sledované parametre poskytujú základný prehľad o hospodárení týchto organizácií, sú jednoznačne kvantifikovateľné a tým aj vzájomne porovnateľné. Údaje tiež môžu uľahčiť odhalenie prípadných disproporcií a neodôvodnených rozdielov, ktoré by mohli poukazovať na netransparentné a neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami.

Databáza zverejnená na tejto webstránke má ambíciu byť základom pre pokračovanie projektu v jeho ďalších fázach zacielených na všetky verejné organizácie v SR spolu s priebežným aktualizovaním údajov či rozširovaním sledovaných parametrov.

Odbornými garantmi a partnermi tohto projektu sú Nadácia Pontis a Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS.

Metodika zberu a zobrazovania dát

Údaje v databáze sme od jednotlivých organizácií získali na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. V dotazníku sme zisťovali informácie štruktúrované v 5 tematických okruhoch – personálna oblasť, nákupy tovarov a služieb, kapitálové výdavky, rozpočet a plochy kancelárskych priestorov za kalendárne roky 2010 a 2011. Metodka zberu dát vychádzala zo štandardných účtovných pravidiel a z ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie Ministerstva financií SR. 

Dotazník je zobrazený na podstránke Prehľad hospodárenia / Výstupy spolu s databázou. V samotnej databáze sú dáta zoradené podľa štruktúry z dotazníka, ale s ohľadom na väčšiu prehľadnosť tam uvádzame skrátenú verziu označenia jednotlivých dát (odpovedí). 

S cieľom odstrániť nezrovnalosti v údajoch, zjednotiť metodiku ich vykazovania a prípadne doplniť chýbajúce dáta sme s jednotlivými organizáciami komunikovali opakovane. Napriek tomu v niektorých prípadoch sa v zaslaných údajoch organizácií objavujú disproporcie, pravdepodobne z dôvodu nedodržania metodiky alebo nejednotného vykazovania hospodárskych ukazovateľov. Na túto skutočnosť v týchto konkrétnych prípadoch upozorňujeme. Zároveň predpokladáme postupné opravy a dopĺňanie dát zo strany organizácií. Databáza bude priebežne aktualizovaná podľa dodatočne zaslaných údajov od jednotlivých organizácií. Organizácie môžu zasielať podnety na doplnenia a prípadne úpravy dát na adresu: data@monitorstatu.sk.

Údaje v databáze sú zobrazované v ich číselnom vyjadrení tak, ako nám ich organizácie zaslali. S cieľom väčšej prehľadnosti zobrazenia dát sme údaje aritmeticky zaokrúhlili na celé čísla okrem údajov v parametroch: jednotkové ceny elektrickej energie a plynu. Používatelia si môžu pôvodné údaje zobraziť vo forme Exportu náhľadu. 

Pokiaľ organizácia uviedla, že údajom nedisponuje, tak v zmysle metodiky v odpovedi zároveň uviedla  znak  „N/A“. Pokiaľ v rozpore s metodikou organizácia v danom poli uviedla iný znak (napr. „*“, “-„ apod.) v danom poli uvádzame znak „N/A“. V prípade, že organizácia údaj nezaslala vôbec, uvádzame znak „?“

Ak organizácia nezaslala údaje, ale sa v rozpore s našou metodikou odvolala na svoje Výročné správy, v databáze uvádzame pri týchto údajoch znak „VS“. Tieto údaje sme neprepisovali, nakoľko odpovede z dotazníka v týchto výročných správach často nebolo možné jednoznačne a nespochybniteľne identifikovať, a teda existuje riziko, že môžu byť nesprávne interpretované a vyhodnocované.

Rôzne vysvetľujúce poznámky k zaslaným dátam, ktoré organizácie pripojili k svojim odpovediam uvádzame v databáze pri názvoch týchto organizácií.  

Partneri projektu